commercials | Bruiloften | uitvaarten | communies | Videoclips | aftermovies

Versterk jouw identiteit door middel van foto en video

White Dynamic Element

Wat we doen

We bieden verschillende diensten aan, voor zowel particulier als bedrijf. Denk hierbij aan commercials, videoclips, drone* opname, maar ook bruiloften, communies, uitvaarten en fotoshoots!


*Wij zijn sinds 2020 in het bezit van de juiste papieren om zakelijke dronevluchten uit te mogen voeren volgens de regels van de Europese Unie.

Abstract Minimalist Lined Sparkle Shape

Commercials

Abstract Minimalist Lined Sparkle Shape

Videoclips

Abstract Minimalist Lined Sparkle Shape

bruiloften

Abstract Minimalist Lined Sparkle Shape

aftermovies

Abstract Minimalist Lined Sparkle Shape

en nog veel meer

projecten

wesly bronkhorst

dakmanagement

commercial

videoclip

En vele anderen!

bruiloft

fam. groot - heinhuis

Reviews van klanten

Quotations Typography Simple Icon

Niemand anders had de gender reveal zo mooi kunnen vastleggen voor ons! Goud waard!

fam. rietman

Quotations Typography Simple Icon

Erg blij met de foto's en de film voor Dakmanagement, geweldig werk!

Jeroen van rijsewijk

dakmanagement

Quotations Typography Simple Icon

Super video van het doopsel van ons zoontje! Vakmanschap is dit!

alexander büttner

TARIEVEN

VIDEO

BEDRIJFSFILM

VANAF €1000,- EX B.T.W.

COMMUNIE

VANAF €1499,-

UITVAART

VANAF €799,-

VIDEOCLIP

VANAF €750,- EX B.T.W.

VOOR OVERIGE VRAGEN, NEEM CONTACT OP

FOTO

BEDRIJFSFOTOGRAFIE VANAF €750,- EX B.T.W.

COMMUNIE

VANAF €1199,-

UITVAART

VANAF €599,-

VOOR OVERIGE VRAGEN, NEEM CONTACT OP

BRUIDSPAKKETTEN

VIDEO

TROUWFILM BRONS €1199

– 6 UUR AANWEZIG

– ±3 MINUTEN HIGHLIGHT CLIP

– FILM DIGITAAL AANGELEVERD

– INCLUSIEF RECHTENVRIJE MUZIEK

TROUWFILM ZILVER €1499,-

– AANWEZIG VAN ’S MORGENS VROEG T/M DE OPENINGSDANS / AANVANG FEEST

– ± 5-6 MINUTEN HIGHLIGHT CLIP

– FILM DIGITAAL EN OP USB STICK AANGELEVERD

– INCLUSIEF RECHTENVRIJE MUZIEK

TROUWFILM GOUD €1699,-

– HELE DAG AANWEZIG

– ± 7-8 MINUTEN HIGHLIGHT FILM MET TITELS EN EFFECTEN

– FILM DIGITAAL EN OP LUXE USB STICK AANGELEVERD

– INCLUSIEF RECHTENVRIJE MUZIEK

FOTO

PAKKET BRONS €999,-

– 6 UUR AANWEZIG

– FOTO’S DIGITAAL AANGELEVERD IN HOGE RESOLUTIE

PAKKET ZILVER €1299,-

– AANWEZIG VAN ’S MORGENS VROEG T/M DE OPENINGSDANS / AANVANG FEEST

– REPORTAGE VAN BRUIDSPAAR

– FOTO’S DIGITAAL EN OP USB STICK AANGELEVERD

PAKKET GOUD €1699,-

– HELE DAG AANWEZIG

– REPORTAGE VAN BRUIDSPAAR

– FOTO’S DIGITAAL EN OP LUXE USB STICK AANGELEVERD

– KLEIN ALBUM MET 10 FOTO’S NAAR KEUZE

LUXE TROUWALBUM: PRIJS OP AANVRAAG

Neem contact op

telefoon

+31 (0) 6 13 44 04 23

Email

info@driessenvisuals.nl

social MEDIA

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Offerte: alle aanbiedingen van Beeldmaker aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

• Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Beeldmaker en Opdrachtgever.

• Opdracht: de dienst of het product dat door de beeldmaker geleverd zal worden.

• Beeldmaker: Driessen Visuals, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

• Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee beeldmaker de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

• Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

• Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

•Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen beeldmaker en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor beeldmaker slechts bindend indien en voor zover deze door beeldmaker uitdrukkelijk mondeling en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet mondelings of schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat de beeldmaker werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

Beeldmaker houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor beeldmaker onaanvaardbaar maken.

Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. beeldmaker is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 4. Cadeaubonnen

Beeldmaker biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Beeldmaker zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de beeldmaker gebruikelijk werkt.

Beeldmaker spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de foto-/videoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor beeldmaker zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

Beeldmaker levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zullen door de beeldmaker nodige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met beeldmaker en kan extra kosten met zich meebrengen.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 6. Levering

Beeldmaker hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de beeldmaker vastgesteld.

Digitale fotobestanden kunnen, indien overeengekomen, tevens op een draagbaar USB apparaat aan opdrachtgever worden geleverd.

Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per digitale post.

Artikel 7. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de beeldmaker gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent beeldmaker een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

Indien aannemelijk is dat beeldmaker hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal beeldmaker dit doorberekenen aan opdrachtgever.

De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uur- of opdrachtprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

Alle door beeldmaker genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Beeldmaker zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Een aanbetaling is alleen vereist indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 9. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de beeldmaker, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is beeldmaker gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor beeldmaker niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal beeldmaker trachten een vervangende beeldmaker te vinden, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door beeldmaker.

Artikel 10. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de foto- en/of filmbestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de beeldmaker.

Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht

Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beeldmaker.

Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van beeldmaker, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.

Elk gebruik van een werk van beeldmaker dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van beeldmaker.

Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van beeldmaker, rekent beeldmaker drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de beeldmaker.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Indien beeldmaker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Beeldmaker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat beeldmaker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Beeldmaker is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de beeldmaker of diens vertegenwoordigers.

Beeldmaker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van beeldmaker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan beeldmaker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Beeldmaker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Beeldmaker is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 13. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart beeldmaker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan beeldmaker toerekenbaar is.

Indien beeldmaker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden beeldmaker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is beeldmaker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.

Alle kosten en schade aan de zijde van beeldmaker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Beeldmaker houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door beeldmaker aan opdrachtgever medegedeeld.

Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij beeldmaker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van beeldmaker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Niettemin heeft beeldmaker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Artikel 17. Verjaring

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens beeldmaker en de door beeldmaker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.